Oposición Técnico de Administración General TAG Ayuntamiento A Coruña

Ayuntamiento A Coruña
Oposición Técnico de Administración General

Sólo oposición. 22 plazas. Grupo A1

Para poder presentarte es necesario tener un título universitario de grado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente.

¿Conoces las funciones de un Técnico de la Administración General?

Realiza funciones administrativas correspondientes a categorías superiores (A1), como la propuesta y preparación de normativas locales, inspección y control de las mismas, tramitación inspecciones de Patrimonio… entre otras funciones.

¿Sabes en qué momento se encuentra el proceso selectivo?
Aquí tienes todas las fases de una Oferta Pública de Empleo (OPE). Mira, a continuación, en qué punto está el check azul.
Información sobre esta Oferta Pública de Empleo
Aquí tienes toda la información completa sobre esta oposición. Si no encuentras algo que buscas, no dudes en consultarnos.

Tipo de acceso y plazas

Las plazas para la oposición de Técnico de Administración General (TAG) para el Ayuntamiento de A Coruña se reparten de la siguiente forma:

 • Oferta Pública de Empleo 2017:  2 plazas
 • Oferta Pública de Empleo 2018: 5 plazas
 • Oferta Pública de Empleo 2020: 8 plazas
 • Oferta Pública de Empleo 2021: 7 plazas
Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

 1. Nacionalidad española o de cualquier otro estado miembro de la Unión Europea o de aquellos estados con tratados internacionales. También podrán presentarse, independientemente de su nacionalidad, los cónyuges de españoles o de ciudadanos de la Unión Europea. IMPORTANTE: En el caso de aspirantes de nacionalidad y lengua distinta de la española, deberán acreditar conocimiento suficiente del castellano, mediante diploma de español como lengua extranjera nivel B2 expedido por el organismo oficial competente.
 2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad de Jubilación Forzosa.   
 3. Poseer dentro del plazo de presentación de solicitudes un título universitario de grado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente, expedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Para titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
 4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempleo de las tareas que se deriven del correspondiente nombramiento mediante certificado médico.
 5. No haber sido separado del servicio, mediante Expediente Disciplinario, de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión. 
 6. No haber sido condenado por Sentencia Firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales tipificados en el título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, así como por cualquier delito de trata de seres humanos tipificado en el título VII bis del Código Penal, según determina el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 
 7. Haber abonado las tasas correspondientes (Consulta si tienes derecho a no abonarlas o tener bonificación) 
A fase de oposición constará de catro exercicios de carácter obrigatorio e eliminatorio.

 

Primeiro exercicio:

Consistirá na resolución por escrito dun cuestionario tipo test, nun tempo máximo de 120 minutos, de 100 preguntas, máis 10 preguntas de reserva, con catro alternativas de resposta, sendo só unha delas correcta, en relación ao contido total do temario anexo a esta convocatoria.

Este cuestionario será elaborado polo tribunal inmediatamente antes do comezo da proba. A data de realización deste exercicio non terá lugar antes dos 4 meses posteriores á data de publicación desta convocatoria no BOP.

O exercicio será cualificado de 0 a 30 puntos, sendo necesario alcanzar un mínimo de 19,5 puntos para superalo. As persoas aspirantes que non acaden esta puntuación mínima serán eliminados.

As respostas correctas puntuarán 0,30 puntos, as incorrectas descontarán 0,10 puntos e as preguntas deixadas en branco non descontarán puntuación.

Ao finalizar o exercicio as persoas aspirantes poderán levar unha copia da súa folla de respostas.

No prazo de 2 días hábiles desde a finalización da proba, o órgano de selección publicará na páxina web e no taboleiro de edictos e anuncios do Concello da Coruña a relación de respostas correctas ás preguntas formuladas.

As persoas interesadas poderán presentar as reclamacións que consideren oportunas referidas ás preguntas, ao seu contido e ao cadro de respostas correctas no prazo de 5 días hábiles contados desde o día seguinte a súa publicación.

 

Segundo exercicio:

Consistirá en resolver, nun tempo máximo de 120 minutos, un suposto práctico, a elixir entre dous propostos polo tribunal, relativo aos contidos das materias comprendidas na parte específica do temario anexo.

O enunciado dos supostos será elaborado polo tribunal inmediatamente antes do comezo do exercicio.

As persoas aspirantes deberán redactar un informe-proposta en relación ao suposto práctico elixido.

Para a realización deste exercicio as persoas aspirantes poderán facer uso de textos legais, en soporte papel, non comentados. Os membros do tribunal poderán revisar esta documentación.

Neste exercicio, valorarase a capacidade de análise e a aplicación razoada dos coñecementos teóricos á resolución dos problemas prácticos obxecto do suposto.

Estimarase especialmente a sistemática na proposta realizada polos aspirantes, a formulación de conclusións, coñecemento e axeitada aplicación da normativa vixente e pragmatismo na resolución dos supostos.

O tribunal establecerá e informará as persoas aspirantes, con anterioridade á realización deste exercicio, dos criterios de corrección, valoración e superación que non estean expresamente establecidos nestas bases.

Este exercicio será cualificado cun máximo de 40 puntos, sendo necesario para superalo obter un mínimo de 26 puntos.

As persoas aspirantes que non acaden esta puntuación mínima serán eliminados. As persoas aspirantes poderán levar unha copia da súa resolución do exercicio.

 

Terceiro exercicio:

Consistirá en desenvolver por escrito, durante un tempo máximo de 120 minutos, dous temas, a elixir entre catro, da parte específica do temario anexo a esta convocatoria.

Os dous temas serán obtidos mediante sorteo público realizado polo tribunal inmediatamente antes do comezo do exercicio.

O tribunal valorará que as respostas se axusten aos contidos dos epígrafes dos temas elixidos, a estrutura da exposición, a claridade e orde das ideas, a precisión da linguaxe utilizada e a capacidade de síntese. O exercicio será cualificado cun máximo de 30 puntos.

Cada tema cualificarase cun máximo de 15 puntos, sendo necesario acadar unha puntuación mínima de 7,5 puntos en cada un deles para superalo.

As persoas aspirantes que non acaden esta puntuación mínima serán eliminados.

O tribunal determinará o nivel de coñecementos esixidos para acadar a devandita puntuación mínima de conformidade cos criterios anteriormente descritos. Ao remate do exercicio as persoas aspirantes poderán levar unha copia da súa resposta.

 

Cuarto exercicio:

proba de coñecemento da lingua galega. Estarán exentas de realizar este exercicio as persoas aspirantes que acrediten dentro do prazo de presentación de solicitudes estar en posesión do Celga 4 ou título equivalente debidamente homologado de acordo coa disposición adicional segunda da Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (DOG núm. 146, do 30 de xullo), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014 (DOG núm. 34, do 19 de febreiro).

O exercicio consistirá na tradución directa ou inversa dun ou varios textos, en castelán ou galego, nun tempo máximo de 60 minutos.

Os textos serán elixidos polo tribunal inmediatamente antes da realización da proba. Este exercicio será cualificado como apto ou non apto, correspóndelle ao tribunal a fixación do nivel de coñecemento esixido para superar esta proba.

Temario

Temario para la oposición de Técnico de Administración General (TAG) Ayuntamiento A Coruña
Ver temario

¿Dónde me puedo inscribir a esta oposición?

As solicitudes presentaranse preferentemente por vía electrónica a través da sede electrónica do Concello da Coruña mediante o procedemento específico “Participación en probas selectivas”.

Poderán tamén presentarse en calquera das formas que determina o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

Para seren admitidas nas probas selectivas correspondentes as persoas aspirantes deberán manifestar nas súas solicitudes de participación que reúnen todas e cada unha das condicións esixidas na data en que remate o prazo de presentación. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio do extracto da convocatoria no BOE.

¿Puedo comenzar a prepararla aunque aún no haya convocatoria?

¡Claro! ¡Pide información e inscríbete en el grupo!

Si tengo alguna discapacidad, ¿puedo presentarme también por turno libre?

No, solo puedes presentarte por un tipo de plazas. Si tienes alguna discapacidad de más del 33% y puedes presentarte por las plazas reservadas para estos opositores, en caso de que se cubran, si apruebas accederás con preferencia por las de turno libnre.

¿Promoción interna tiene preferencia para la elección de destino?

Sí, quienes hayan aprobado por el turno de promoción interna tendrán preferencia para la elección de plazas sobre quienes procedan del turno libre

¿Quién tiene preferencia en la adjudicación de destino?

Quienes hayan aprobado por el turno de promoción interna tendrán preferencia para la elección
de plazas sobre quienes procedan del turno libre.

Y, a continuación, las personas aprobadas con diversidad funcional intelectual tendrán derecho preferente para la elección de aquellas plazas ofertadas que estén próximas a su residencia habitual.

¿Cómo se valoran las pruebas?

Puedes consultar toda la información en la convocatoria.

¿Puedo presentarme si aún no me ha llegado el título de los estudios requeridos?

Sí, siempre y cuando el título se obtenga dentro del plazo de presentación de solicitudes. 

¿Puedo presentarme a la oposición si mi título es extranjero?

Las personas aspirantes que aleguen estudios equivalentes que permitan el acceso al desempeño de la categoría solicitada habrán de citar la disposición legal o reglamentaria en que se reconozca tal equivalencia o aportar certificación expedida en tal sentido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de, o en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación por el Ministerio de Educación, dentro del plazo de presentación de instancias.

¿Dónde se pagan los derechos de examen?

O ingreso do importe da taxa poderá realizarase mediante autoliquidación da taxa na Oficina Virtual do Contribuínte (OVC) e posterior pago da autoliquidación en Autoliquidacións, en calquera banco, caixa de aforros ou cooperativa de crédito das que actúan como entidades colaboradoras na recadación tributaria, así como na oficina de recadación municipal situada na Rúa Franja, 20-22.

¿Cuánto son las tasas por los derechos de examen?

Las tasas de examen son 24,16 €.

Consulta quién está exento de su pago o tiene reducción en el coste de las mismas.

¿Quién está exento de los pagos de derechos de examen?

Estarán exentos del pago de tasas:

 • Personas con discapacidad igual o superior al 33%
 • Personas demandantes de empleo desde, por lo menos, los 6 meses anteriores a la fecha de la convocatoria de las pruebas selectivas.

¿Qué hago si el examen me coincide con el embarazo o el parto?

Cada Administración convocante tiene su propia regulación al respecto. Consulta en el Centro Estudio Oposiciones que prepare esta oposición.

Si ninguna de las opciones anteriores responde a tus dudas, puedes consultar Preguntas frecuentes o ponerte en contacto con nosotros por la vía que prefieras.

¿Por qué prepararla con Centro Estudio Oposiciones?
Lo primero que tienes que saber, si quieres preparar una oposición, es que es una carrera de fondo: tiene un proceso de preparación y unos tiempos. Las Administraciones dan a conocer sus Ofertas Públicas de Empleo (OPE) y, tiempo después: la convocatoria correspondiente a las mismas, que recoge toda la suma de plazas ofertadas por anteriores Ofertas de Empleo, da a conocer el temario definitivo y, más o menos, establece unos tiempos para esa carrera por una plaza como funcionario.

 

¿Cuánto tiempo necesito para preparar una oposición?

Así que seguro que ahora te estás preguntando cuándo es el mejor momento para comenzar a preparar una oposición. Cada categoría necesita de unos tiempos, ya que no es lo mismo estudiar 20 temas que 100, además de toda la preparación, como los test de examen, los simulacros, las técnicas de estudio…, que se necesita para llegar con éxito a la meta. Por eso, si estás pensando en optar a una plaza como Técnico de Administración General (TAG) en el Ayuntamiento de A Coruña, consulta con nuestro centro de Santiago y te explicará cómo van los tiempos de este proceso, los resultados de nuestros alumnos en anteriores convocatorias… y todas las herramientas que tendrás como #alumnoCE.

Lo segundo que tienes que saber es que llevamos más de 25 años formando opositores.

A lo largo de todo este tiempo, y gracias a los buenos resultados obtenidos por nuestros alumnos, hemos ampliado la oferta de formación en más categorías, diferentes Administraciones y Comunidades Autónoma; y lo que es más importante, desarrollado y perfeccionado el método de formación con el objetivo de ir siempre por delante de las necesidades de un futuro opositor que, en ocasiones, no sólo estudia, sino que trabaja y compagina la preparación de la oposición con su familia y otras responsabilidades.

¿Te apuntas a la preparación de oposiciones del Siglo XXI?

Repasa las clases las veces que necesites ¡Están disponibles durante toda la formación!
Como ya han probado con éxito otros #alumnosCE, Centro Estudio Oposiciones te ofrece un formato de formación versátil, dividido por módulos más breves, para hacer más fácil el estudio; y enfocados a la realización de las pruebas.

¡Olvídate de esas clases de 4 horas de duración y temarios con texto y más texto! Con nuestro modelo de técnicas de estudio y simulacros de examen optimizarás los resultados para lo que importa: aprobar la oposición.

Desde dónde quieras y cuándo puedas; en directo o en streaming
Con Centro Estudio Oposiciones puedes preparar la oposición desde cualquier punto de Galicia (y España). A través de nuestra Aula Virtual accederás, desde dónde quieras (ordenador, móvil, tablet…) y cuándo puedas, a miles de preguntas de examen, simulacros y contenidos hiperactualizados.

Sigue las clases de los docentes, que son profesionales en activo; en directo o en streaming, visualiza y repasa los temas cuando quieras y las veces que necesites. ¡Estarán disponibles ilimitadamente durante toda la formación!!

Y no te olvides que desde el equipo de Atención al Alumn@ estamos en constante contacto contigo. No sólo para coordinar el envío de los temas a dónde mejor te venga (sí, sí, sin coste a mayores), sino también para informarte de cuando se realizarán las tutorías y evaluaciones en directo ¡Estamos ahí siempre que lo necesites!

Cuota mensual

Temas: Preparados exclusivamente por los docentes. Recíbelos en formato papel, a color y sin coste. Disponibles también en digital en el aula virtual.

Test: Los tendrás en la Aula Virtual antes de la clase.

Evaluación: Al finalizar cada módulo tendrás una evaluación y una tutoría.

Rendimiento: Sesiones de técnicas de estudio, coaching y técnicas de test.

Sin matrícula y sin gastar en fotocopias
Tanto si ya trabajas, como si acabas de terminar tu formación, prepara con Centro Estudio Oposiciones tu acceso al sistema de empleo público gallego. Prueba nuestro método, sin compromiso de permanencia ni adelantar ningún importe. ¡Te recordamos, además, que no pagas matrícula, si te inscribes antes o durante los primeros 2 meses de clase; y tus mensualidades comenzarán cuando empiecen las clases!

Descubre todas las ventajas facilidades de prepararla con nosotros:    

¿Lo tienes claro? ¡Reserva tu plaza!
Todo incluido es TODO incluido: temas, envío a domicilio, clases extra en caso de ser necesarias…

Una vez estés inscrit@, formarás parte de la comunidad de #alumnosCE y te avisaremos de todas las novedades del proceso formativo: desde al comienzo de las clases al plazo de inscripción en la convocatoria. Además, consulta los descuentos que te ofrecemos por estar colegiado o pertenecer a un sindicato. Contacta con nuestro Centro en Santiago y ¡reserva tu plaza! ¡Bienvenid@!

¿Te interesa esta oposición?
Puedes contactar con nosotros...

Por correo electrónico

secretaria@centroestudio.es

Por whatsapp

604 001 567

Por Redes Sociales

o escríbenos y te llamaremos
#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086bd80f a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086bd80f a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086bd80f a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086bd80f a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086bd80f { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086bda5e a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086bda5e a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086bda5e a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086bda5e a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086bda5e { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086c284f a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086c284f a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086c284f a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086c284f a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086c284f { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086c29ca a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086c29ca a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086c29ca a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086c29ca a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086c29ca { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086c40f7 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086c40f7 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086c40f7 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086c40f7 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086c40f7 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086c4266 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086c4266 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086c4266 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086c4266 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9086c4266 { display: inline-block; }#iguru_dlh_62fb9087379ba .dlh_subtitle {color: #0e598f;}#time_line_62fb908738bd1:before { background: webkit-linear-gradient(right, transparent 0%, #0e598f 100px, #0e598f calc(100% - 100px), transparent 100%); background: linear-gradient(90deg, transparent 0%, #0e598f 100px, #0e598f calc(100% - 100px), transparent 100%); }#time_line_62fb908738bef1 .tlh_check_wrap { background: #0e598f; color: #0e598f; }#time_line_62fb908738bef1 .tlh_check { color: #ffffff; }#time_line_62fb908738c122 .tlh_check_wrap { background: #0e598f; color: #0e598f; }#time_line_62fb908738c122 .tlh_check { color: #dae3f4; }#time_line_62fb908738c233 .tlh_check_wrap { background: #0e598f; color: #0e598f; }#time_line_62fb908738c233 .tlh_check { color: #dae3f4; }#time_line_62fb908738c324 .tlh_check_wrap { background: #ffffff; color: rgba(0,0,0,0.25); }#time_line_62fb908738c324 .tlh_check { color: #dae3f4; }#time_line_62fb908738c3e5 .tlh_check_wrap { background: #ffffff; color: rgba(0,0,0,0.25); }#time_line_62fb908738c3e5 .tlh_check { color: #dae3f4; }#time_line_62fb908738c4a6 .tlh_check_wrap { background: #ffffff; color: rgba(0,0,0,0.25); }#time_line_62fb908738c4a6 .tlh_check { color: #dae3f4; }#time_line_62fb908738c567 .tlh_check_wrap { background: #ffffff; color: rgba(0,0,0,0.25); }#time_line_62fb908738c567 .tlh_check { color: #dae3f4; }#time_line_62fb908738c628 .tlh_check_wrap { background: #ffffff; color: rgba(0,0,0,0.25); }#time_line_62fb908738c628 .tlh_check { color: #dae3f4; }#iguru_carousel_62fb908738dd2.pagination_circle .slick-dots li button, #iguru_carousel_62fb908738dd2.pagination_square .slick-dots li button, #iguru_carousel_62fb908738dd2.pagination_line .slick-dots li button:before { background: #0e598f; }#iguru_dlh_62fb908739265 .dlh_subtitle {color: #0e598f;}#iguru_infobox_62fb90873a654 .infobox_title { color: #0e598f; }#iguru_infobox_62fb90873a654 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #0e598f; }#iguru_infobox_62fb90873a654 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_62fb90873a654 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_62fb90873a654 .infobox_icon { color: #0e598f; }#iguru_infobox_62fb90873a654 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #0e598f; }#iguru_infobox_62fb90873a654 .infobox_icon_container { border-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62fb90873a654:hover .infobox_icon_container { border-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62fb90873a654 .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_62fb90873a654 .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_62fb90873a654 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(255,255,255,0.62);}#iguru_infobox_62fb90873a654:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_62fb90873d2ff .infobox_wrapper { padding-left: -20px !important; }#iguru_infobox_62fb90873d446 .infobox_wrapper { padding-left: -20px !important; }#iguru_pricing_plan_62fb90873e36f .pricing_title { color: #0e598f; }#iguru_pricing_plan_62fb90873e36f .pricing_price_wrap .pricing_price { color: #0e598f; }#iguru_pricing_plan_62fb90873e36f .pricing_cur { color: #0e598f; }#iguru_pricing_plan_62fb90873e36f .pricing_desc { color: #0e598f; }#iguru_pricing_plan_62fb90873e36f .pricing_desc { background-color: #0e598f; }#iguru_pricing_plan_62fb90873e36f .pricing_content { background-color: #0e598f; }#iguru_pricing_plan_62fb90873e36f .pricing_footer { background-color: #0e598f; }#iguru_pricing_plan_62fb90873e36f .pricing_plan_wrap{ background-color: #0e589f; }#iguru_infobox_62fb90873f1aa .infobox_wrapper { padding-left: -20px !important; }#iguru_infobox_62fb90873f2dc .infobox_wrapper { padding-left: -20px !important; }#iguru_dlh_62fb90873f9aa .dlh_subtitle {color: #0e598f;}#iguru_dlh_62fb90873fe50 .dlh_subtitle {color: #0e598f;}#iguru_dlh_62fb908740086 .dlh_subtitle {color: #ffffff;}#iguru_infobox_62fb9087401e9 .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_62fb9087401e9 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #0e598f; }#iguru_infobox_62fb9087401e9 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_62fb9087401e9 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_62fb9087401e9 .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_62fb9087401e9 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #0e598f; }#iguru_infobox_62fb9087401e9 .infobox_wrapper { background-color: #0e598f; }#iguru_infobox_62fb9087401e9:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62fb9087401e9 .infobox_wrapper { padding-top: 28px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 41px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 5px !important; }#iguru_infobox_62fb9087403ea .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_62fb9087403ea .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #0e598f; }#iguru_infobox_62fb9087403ea .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_62fb9087403ea .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_62fb9087403ea .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_62fb9087403ea .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #0e598f; }#iguru_infobox_62fb9087403ea .infobox_wrapper { background-color: #0e598f; }#iguru_infobox_62fb9087403ea:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62fb9087403ea .infobox_wrapper { padding-top: 28px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 41px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 5px !important; }#iguru_infobox_62fb9087405e5 .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_62fb9087405e5 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #0e598f; }#iguru_infobox_62fb9087405e5 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_62fb9087405e5 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_62fb9087405e5 .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_62fb9087405e5 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #0e598f; }#iguru_infobox_62fb9087405e5 .infobox_wrapper { background-color: #0e598f; }#iguru_infobox_62fb9087405e5:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62fb9087405e5 .infobox_wrapper { padding-top: 28px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 41px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 5px !important; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb90874074a a{ background: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb90874074a a:hover{ background: #ffffff; border-color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb90874074a a{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb90874074a a:hover{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb90874074a .soc_icon.fab.fa-facebook-f:before {font-size: 0;}#iguru_soc_icon_wrap_62fb90874074a .soc_icon.fab.fa-facebook-f:hover:before{display: inline; font-size: 1.2em;}#iguru_soc_icon_wrap_62fb90874074a .soc_icon.fab.fa-instagram:before {font-size: 0;}#iguru_soc_icon_wrap_62fb90874074a .soc_icon.fab.fa-instagram:hover:before{display: inline; font-size: 1.2em;}#iguru_soc_icon_wrap_62fb90874074a .soc_icon.fab.fa-google-plus-g:before {font-size: 0;}#iguru_soc_icon_wrap_62fb90874074a .soc_icon.fab.fa-google-plus-g:hover:before{display: inline; font-size: 1.2em;}#iguru_soc_icon_wrap_62fb90874074a .soc_icon.fab.fa-linkedin-in:before {font-size: 0;}#iguru_soc_icon_wrap_62fb90874074a .soc_icon.fab.fa-linkedin-in:hover:before{display: inline; font-size: 1.2em;}#blog_module_62fb908745a51.blog-posts .blog-post_text { font-size:20px; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb90874adfc a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb90874adfc a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb90874adfc a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb90874adfc a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb90874adfc { display: inline-block; }
Abrir chat
ℹ️ ¿En qué podemos ayudarte?
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?