SERGAS (Servizo Galego de Saúde)
Temario Oposición Médico de Urgencias Hospitalarias

Temario común

 1. A Constitución española: principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección da saúde na Constitución.
 2. Estatuto de autonomía de Galicia: estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta e o seu presidente. A Administración pública galega.
 3. A Lei xeral de sanidade: fundamentos e características. Competencias das administracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.
 4. A Lei de saúde de Galicia: o sistema público de saúde de Galicia. Competencias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde. A súa estrutura organizativa: disposicións que a regulan.
 5. O Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde: Clasificación do persoal estatutario. Dereitos e deberes. Retribucións. Xornada de traballo. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.
 6. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde: réxime de provisión e selección de prazas.
 7. Normativa vixente sobre protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais: disposicións xerais; principios de protección de datos; dereitos das persoas. A Lei galega 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes.
 8. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II, III e V. Principais riscos e medidas de prevención nas IISS. Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Lexislación sobre igualdade de mulleres e homes: a súa aplicación nos distintos ámbitos da función pública.

Os textos legais serán os vixentes na data de publicación no Diario Oficial de Galicia da resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde pola cal se procede ao nomeamento dos tribunais de cualificación.

Temario específico

I. Núcleo soporte vital.

 1. Soporte vital adulto e pediátrico: identificación de parada cardiorrespiratoria e situacións periparada. Soporte vital básico e avanzado. Coidados pos-resucitación. Criterios éticos en soporte vital avanzado.
 2. Tratamento eléctrico: desfibrilación e cardioversión eléctrica. Marcapasos externo.
 3. Manexo da vía aérea: mantemento de vía aérea permeable, illamento de vía aérea, mecanismos alternativos de manexo da vía aérea. Parámetros básicos de ventilación mecánica invasiva e non invasiva.
 4. Soporte vital avanzado ao traumatismo grave: preparación de escenario, seguridade, mecanismo lesional. Valoración primaria e secundaria.
 5. Shock, fisiopatoloxía e manexo. Parámetros, diagnóstico diferencial, tratamento en urxencias e emerxencias. Criterios de derivación pre e intrahospitalarios.
 6. Trastornos do equilibrio ácido-base, alteracións hidroelectrolíticas. Fluidoterapia en urxencias e emerxencias.
 7. Manexo do paciente en coma: recoñecemento, diagnóstico diferencial, medidas de soporte vital, medidas terapéuticas específicas.
 8. Fármacos de uso frecuente no mantemento de funcións vitais. Doses en adulto e pediatría. Reaccións adversas e interaccións e o seu tratamento.

II. Núcleo códigos.

 1. Síndrome coronaria aguda: SCACEST e SCASEST. PROGALIAM. Programa galego de atención do infarto agudo de miocardio con elevación do ST.
 2. Accidentes cerebrovasculares isquémicos e hemorráxicos. Plan de asistencia ao ictus en Galicia.
 3. Sepse. Shock séptico. Plan de asistencia á sepse de Galicia.

III. Núcleo patoloxías.

Urxencias dixestivas abdominais.

 1. Dor abdominal. Abdome agudo.
 2. Hemorraxia dixestiva alta. Hemorraxia dixestiva baixa.
 3. Outras urxencias do aparello dixestivo: diarrea, extrinximento, náuseas e vómitos. Urxencias esofáxicas. Ictericia. Ascite. Urxencias hepatobiliares e pancreáticas. Insuficiencia hepática aguda. Obstrución e pseudoobstrución intestinal. Patoloxía vascular intestinal. Urxencias en proctoloxía.

Urxencias cardiovasculares.

 1. Dor torácica.
 2. Insuficiencia cardíaca. Edema agudo de pulmón. Shock cardioxénico.
 3. Trastornos do ritmo e da condución.
 4. Outras urxencias cardiolóxicas: endocardite, pericardite, taponamento cardíaco, patoloxía valvular. Dispositivos implantables: patoloxía inducida por marcapasos e desfibrilador automático implantable (DAI).
 5. Síncope, diagnóstico diferencial.
 6. Enfermidade tromboembólica venosa. Isquemia arterial aguda.
 7. Outras: urxencia e emerxencia hipertensiva. Síndrome aórtica aguda.

Urxencias endocrinolóxicas e metabólicas.

 1. Hiperglicemia. Cetoacidose diabética. Hiperglicemia hiperosmolar. Hiperglicemia no paciente crítico. Hipoglicemia. Insulinización en urxencias.
 2. Outras urxencias endócrinas: Crise tirotóxica. Coma mixedematoso. Crise Addisoniana.

Urxencias nefrourolóxicas.

 1. Insuficiencia renal aguda e crónica.
 2. Urxencias urolóxicas: retención aguda de ouriños, hematuria, síndrome escrotal aguda, cólico nefrítico, infeccións do tracto urinario (alto e baixo). Enfermidades de transmisión sexual. Complicacións en transplante renal.

Urxencias do sistema nervioso.

 1. Cefalea. Alxias faciais.
 2. Infeccións do SNC e medula espinal: encefalite, meninxite.
 3. Outras: síndrome confusional aguda. Delirio. Convulsións e status epiléptico, lesións periféricas agudas (Guillain Barré). Trastornos da marcha e o equilibrio de recente comezo. Distonías agudas.

Urxencias respiratorias.

 1. Insuficiencia respiratoria. Obstrución da vía aérea.
 2. Reagudización da enfermidade pulmonar obstrutiva crónica.
 3. Crise asmática.
 4. Infeccións respiratorias de vías altas e baixas. Pneumonía.
 5. Outras urxencias neumolóxicas: derrame pleural, pneumotórax, tromboembolismo pulmonar, hemoptise.

Urxencias en patoloxía infecciosa.

 1. Diagnóstico xeral do proceso infeccioso. Medidas de protección e profilaxe. Antimicrobianos de uso habitual nos servizos de urxencias hospitalarias.
 2. Síndromes en situacións especiais: botulismo, tétano, rabia, síndrome mononucleósica, síndrome hemolítica urémica/púrpura trombocitopénica trombótica, mediastinite, virus varicela zóster, enfermidades importadas.
 3. Síndrome febril en pacientes inmunodeprimidos: trasplantados, oncolóxicos, VIH. Febre no viaxeiro.

Urxencias hematolóxicas.

 1. Anemia. Transfusión de hemoderivados. Leucopenias, pancitopenias. Leucose. Alteracións da hemostasia. Paciente anticoagulado, indicacións e complicacións.

Urxencias reumatolóxicas.

 1. Manexo do paciente reumatolóxico: monoartrite, poliartrite, cervicalxia, lumbalxia, lumbociatalxia, ombreiro doloroso. Polimialxia reumática e arterite da temporal.

Urxencias otorrinolaringolóxicas e oftalmolóxicas.

 1. Urxencias otorrinolaringolóxicas: procesos infecciosos, amigdalite, larinxite, otite, mastoidite e sinusite. Traumatismos, epistaxe. Corpos estraños. Estridor no adulto. Vertixe. Parálise facial periférica. Procesos bucais.
 2. Urxencias oftalmolóxicas: ollo vermello. Traumatismo ocular. Déficit de agudeza visual de instauración brusca. Corpos estraños. Anexos oculares.

Urxencias xinecolóxicas e obstétricas.

 1. Hemorraxias xenitais. Aborto. Patoloxía infecciosa vulvovaxinal. Dor abdominal xinecolóxica. Asistencia ao parto. Atención á agresión sexual. Fármacos no embarazo e lactación de uso habitual nos servizos de urxencias.

Urxencias en patoloxía ambiental e por axentes físicos.

 1. Hipotermia, lesións por conxelación. Queimaduras, electrocución, manexo do gran queimado. Barotraumatismos, accidentes disbáricos. Afogamento. Mal de altura.
 2. Mordeduras e picaduras de animais e insectos.
 3. Síndrome por inhalación de fumes. Intoxicación por monóxido de carbono, derivados do cianuro, gases irritantes.

Urxencias en toxicoloxía.

 1. Asistencia xeral ao paciente con intoxicación aguda. Antagonistas e antídotos.
 2. Intoxicacións habituais en urxencias. Intoxicación etílica aguda. Intoxicación por drogas (anfetaminas, cocaína, drogas de deseño, opiáceos e outras). Intoxicacións medicamentosas (benzodiacepinas, antidepresivos tricíclicos e inhibidores de recaptación de serotonina, litio, salicilatos, paracetamol, dixital e outros). Intoxicacións por insecticidas. Intoxicacións por fungos. Intoxicación por cáusticos.

Urxencias psiquiátricas.

 1. Axitación psicomotriz. Síndrome de abstinencia. Intento autolítico. Brote psicótico. Abuso de substancias. Síndrome neuroléptica maligna. Ingreso involuntario.

Urxencias traumatolóxicas.

 1. TCE. Lesión medular.
 2. Traumatismos toracoabdominais abertos e pechados.
 3. Fracturas e luxacións. Síndrome compartimental.

Urxencias pediátricas.

 1. Síndrome febril. Convulsións febrís. Diagnóstico diferencial de exantemas.
 2. Outras urxencias en pediatría: dor abdominal, diarrea aguda e vómitos, patoloxía ORL (crup, epiglote e bronquiolite), patoloxía urinaria (infección do tracto urinario e retención aguda de ouriños), patoloxía respiratoria de vías baixas. Urxencias neurolóxicas en nenos (cefaleas, meninxite, encefalite, convulsión febril e non febril).

Urxencias no paciente oncolóxico.

 1. Febre, síndrome de vea cava superior, compresión medular, dor no paciente oncolóxico, complicacións do tratamento oncolóxico, complicacións locais dos tumores.

Urxencias dermatolóxicas.

 1. Urxencias dermatolóxicas. Fracaso cutáneo agudo; síndrome de StevensJohnson, necrolise epidérmica tóxica, gran queimado, síndrome da pel escaldada estafilocócica-SSS, eritrodermias, enfermidade de enxerto contra o hóspede aguda. Urticaria e anxioedema. Infeccións cutáneas.

IV. Núcleo outros temas.

 1. Triaxe ou clasificación. Requisitos básicos de sistema de triaxe. Triaxe estruturado. Triaxe Manchester. Triaxe avanzada.
 2. Asistencia en incidente de múltiples vítimas (IMV) e asistencia en catástrofes. Órgano central de xestión de crise. Organización do servizo ante IMV. Plans de emerxencias.
 3. Transporte sanitario urxente: rede de transporte sanitario urxente en Galicia. Tipos e características do transporte sanitario urxente. Influencia do transporte na fisioloxía do paciente crítico.
 4. Doazón de órganos e tecidos nos servizos de urxencias: detección, manexo e comunicación de situacións.

V. Núcleo técnicas e procedementos.

 1. Sistemas de oxixenoterapia. Pulsioximetría e capnografía. Ventilación mecánica.
 2. Sondaxe vesical. Sondaxe ouro/naso-gástrica. Taponamento esófago-gástrico. Punción suprapúbica. Punción lumbar.
 3. Acceso venoso periférico e central. Infusores subcutáneos. Acceso intraóseo. Gasometría.
 4. Vendaxes funcionais e inmobilizacións.
 5. Anestesia locorrexional. Drenaxe de abscesos. Sutura de feridas. Extracción de corpos estraños. Taponamento nasal.
 6. Drenaxe pneumotórax. Toracocentese. Artrocentese. Pericardiocentese. Paracentese.
 7. Ecografía clínica a pé de cama. Protocolos eFAST, Blue, Rush.
 8. Principios de radioloxía nos servizos de urxencias.
Volver a la oposición >
#iguru_soc_icon_wrap_633a10d232c73 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d232c73 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d232c73 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d232c73 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d232c73 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d232ec5 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d232ec5 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d232ec5 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d232ec5 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d232ec5 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d23c0ac a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d23c0ac a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d23c0ac a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d23c0ac a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d23c0ac { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d23c22d a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d23c22d a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d23c22d a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d23c22d a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d23c22d { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d23e120 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d23e120 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d23e120 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d23e120 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d23e120 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d23e39b a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d23e39b a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d23e39b a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d23e39b a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d23e39b { display: inline-block; }#iguru_dlh_633a10d241bdb .dlh_subtitle {color: #0e598f;}@media only screen and (max-width: 1024px){ #iguru_spacer_633a10d243c1a .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_633a10d243c1a .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 800px){ #iguru_spacer_633a10d243c1a .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_633a10d243c1a .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_633a10d243c1a .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_633a10d243c1a .spacing_size-mobile{ display: block; } }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d247c95 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d247c95 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d247c95 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d247c95 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a10d247c95 { display: inline-block; }
Abrir chat
ℹ️ ¿En qué podemos ayudarte?
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?