Temario oposición Trabajo Social Concello A Coruña
Concello de A Coruña
Temario Oposición Traballo Social

Temario común

 1. TEMA 1.- A Constitución Española: Estrutura. Os principios constitucionais: o estado social e democrático de Dereito. Os valores superiores na Constitución española. Título preliminar. Os dereitos e deberes fundamentais, as súas garantías e suspensión. As Cortes Xerais. A reforma constitucional.
 2. TEMA 2.- O Goberno: Composición e funcións. Relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais. A organización territorial do Estado. Réxime de competencias: sistema de distribución de competencias entre o Estado e as Comunidades Autónomas: competencias exclusivas, compartidas, concorrentes, de desenvolvemento e de execución. O Estado das Autonomías. Os Estatutos de Autonomía. Relación entre o Estado e as Comunidades Autónomas.
 3. TEMA 3.- O Estatuto de autonomía de Galicia: Título preliminar. O poder galego: o Parlamento. A Xunta e o seu presidente. As competencias de Galicia.
 4. TEMA 4.- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas: Disposicións xerais. Dos interesados no procedemento. Da actividade das Administracións Públicas. Dos actos administrativos. A revisión de actos en vía administrativa: revisión de oficio. Recursos administrativos.
 5. TEMA 5.- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas: Das disposicións sobre o procedemento administrativo común: Garantías do procedemento. Iniciación do procedemento. Ordenación do procedemento. Instrución do procedemento. Execución. Finalización do procedemento. A tramitación simplificada do procedemento administrativo común.
 6. TEMA 6.- O réxime local. Regulación xurídica. O municipio: concepto e elementos: Territorio e poboación. Organización. Competencias. O réxime de organización dos municipios de gran poboación: ámbito de aplicación. Organización e funcionamento dos órganos municipais necesarios.
 7. TEMA 7.- O persoal ao servizo das Administracións Públicas: Clases de persoal. Adquisición e perda da relación de servizo. Dereitos individuais. Deberes e código de conducta. Xornada de traballo permisos, licenzas e vacacións. Dereitos retributivos. Incompatibilidades.
 8. TEMA 8.- Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas locais. Recursos das facendas locais: Enumeración. Imposición e ordenación dos tributos locais. Taxas. Prezos Públicos. Contribucións especiais. Impostos locais: enumeración, natureza e feito impoñible. Os orzamentos: Contido e aprobación.
 9. TEMA 9.- Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime xurídico do sector público. Disposicións xerais. Dos órganos das Administracións Públicas: órganos administrativos, competencias, órganos colexiados, abstención e recusación. Os convenios. Principios da potestade sancionadora. Da responsabilidade patrimonial das Administracións Públicas.
 10. TEMA 10.- Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. Transparencia da actividade pública.
 11. TEMA 11.- Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais:
  Disposicións xerais. Principios da protección de datos. Dereitos das persoas. Responsable e encargado do tratamento de
  datos. Réxime sancionador.
 12. TEMA 12.- Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes: Obxecto e ámbito da lei. O principio de igualdade e a tutela contra a discriminación. Políticas públicas para a igualdade. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade autónoma de Galicia en materia de igualdade: As condicións de emprego en igualdade na Administración pública galega.

Temario específico

 1. TEMA 1.- A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia.
 2. TEMA 2.- O Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. O financiamento dos servizos sociais e a cooperación interadministrativa: O Plan Concertado. Convenio entre Ministerio de Asuntos Sociais e a Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento das prestacións básicas de servizos sociais das corporacións locais (BOE nº 163 do 08/07/1988).
 3. TEMA 3.- O Decreto 246/2011, do 15 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, no relativo aos órganos consultivos e de participación.
 4. TEMA 4.- O Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditacióne a inspección dos servizos sociais en Galicia.
 5. TEMA 5.- Formas de prestación dos servizos sociais en Galicia. O réxime de concertos sociais: Decreto 229/2020, do 17 de decembro, polo que se desenvolve o réxime de concertos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
 6. TEMA 6.- A Orde do 18 de agosto de 2000, da Consellería de Sanidade e Servizos Sociais, pola que se aproba o Estatuto básico dos centros de servizos sociais da Comunidade Autónoma de Galicia.
 7. TEMA 7.- O Decreto 40/2014, do 20 de marzo, polo que se crea a Axencia Galega de Servizos Sociais e se aproban os seus estatutos.
 8. TEMA 8.- A Historia Social Única electrónica .O Decreto 89/2016, do 30 de xuño, polo que se regula a creación, o uso e o acceso á Historia Social Única Electrónica.
 9. TEMA 9.- O Decreto 119/2005, de 6 de maio, polo que se crea o Instituto de Medicinal Legal de Galicia. Estrutura e funcións.
 10. TEMA 10.- O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Acordo fundacional e estatutos.
 11. TEMA 11.- O sistema español de Seguridade Social: Pensións non contributivas. Modalidades e requisitos. O ingreso mínimo vital (IMV): os requisitos e a súa acreditación, as obrigas das persoas beneficiarias.
 12. TEMA 12.- A Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia.
 13. TEMA 13.- O Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual de Atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.
 14. TEMA 14.- O Decreto 149/2013, de 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias na financiación do seu coste.
 15. TEMA 15.- O Decreto 183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede Galega de Atención Temperá.
 16. TEMA 16.- A Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro de protección xurídica do menor, de modificación parcial do Código Civil e da Lei de Axuizamento Civil.
 17. TEMA 17.- A Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia. Programas e recursos.
 18. TEMA 18.- O Decreto192/2015, do 29 de outubro, polo que se define a Carteira de servizos sociais de familia, infancia e adolescencia.
 19. TEMA 19.- A Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia. O Decreto 14/2019, do 31 de xaneiro de desenvolvemento da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, no relativo á tramitación da renda de inclusión social de Galicia e das axudas de inclusión social.
 20. TEMA 20.- A Ordenanza municipal reguladora da Renda Social Municipal do Concello da Coruña.
 21. TEMA 21.- A Ordenanza municipal de emerxencia social do Concello da Coruña.
 22. TEMA 22.- O Decreto 61/2016, do 11 de febreiro, polo que se define a Carteira de servizos sociais de inclusión. A Orde do 25 de xaneiro de 2008 pola que se regulan os requisitos específicos que deben cumprir os centros de inclusión e emerxencia social.
 23. TEMA 23.- A inclusión como obxectivo da política social europea. Os plans de inclusión social en Galicia. A estratexia de inclusión social de Galicia 2014-2020. Prioridades transversais e sectoriais na inclusión social. Estratexias, plans e programas de intervención específica.
 24. TEMA 24.- A Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria.
 25. TEMA 25.- A Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia.
 26. TEMA 26.- A Normativa galega en materia de igualdade: principais medidas contempladas polo Decreto 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Disposicións xerais. Apoio á conciliación e á corresponsabilidade. O Plan de igualdade e a Ordenanza municipal do Concello da Coruña para a igualdade na diversidade.
 27. TEMA 27.- A acción social. Concepto e etapas históricas. O estado de benestar. Os Sistemas Públicos de Protección Social. O Sistema de Servizos Sociais en Galicia. Etapas e configuración actual.
 28. TEMA 28.- Fundamentos, principios e funcións do traballo social. O obxecto do traballo social: suxeito, obxecto e contido. Niveis de intervención no traballo social.
 29. TEMA 29.- O proceso metodolóxico no traballo social. Correntes metodolóxicas. Proceso metodolóxico na planificación social. Planificación. Programación. Execución. Avaliación. Incorporación do principio de transversalidade á planificación social.
 30. TEMA 30.- Técnicas en traballo social: instrumentais, de coñecemento, de diagnóstico, de intervención, e de avaliación. Principais técnicas e documentos en Traballo Social.
 31. TEMA 31.- A investigación en traballo social. As necesidades sociais. Tipoloxía, identificación e medida. Obxectivación. Técnicas aplicables. O traballo social e as TIC.
 32. TEMA 32.- O/A traballador/a Social como membro de un equipo de traballo interdisciplinar: fundamento, funcións e principios básicos como persoal técnico do equipo e nos diferentes ámbitos de intervención.
 33. TEMA 33.- Deontoloxía e ética profesional. O Código deontolóxico dos/as profesionais do traballo social. Código ético en relación coas persoas usuarias, coas institucións e con outros/as profesionais.
 34. TEMA 34.- O traballo social no sistema de servizos sociais. Servizos sociais. Concepto. Os servizos sociais e a Administración pública a nivel estatal, autonómico e local. Organización e competencias. Financiamento. Cooperación e coordinación.
 35. TEMA 35.- Os servizos sociais comunitarios. Principios que os inspiran e obxectivos. Competencias e organización. Equipamentos e prestacións básicas. Equipos técnicos.
 36. TEMA 36.- Os servizos sociais especializados. Concepto. Competencias, organización. Referencias legais. Programas. Equipamentos.
 37. TEMA 37.- Os servizos sociais especializados en institucións. As institucións e a relación coa sociedade. A Intervención social en institucións residenciais. Intervención social en institucións de persoas maiores, en institucións de persoas con discapacidade, en institucións de inclusión e en institucións de menores.
 38. TEMA 38.- Intervención social en infancia e adolescencia. Acollemento familiar. Adopción. Programas de actuación. Equipos do menor; composición, funcións e metodoloxía de intervención. Institucións para menores na Comunidade Autónoma.
 39. TEMA 39.- Infancia e adolescencia. Os malos tratos na infancia. Definición. Tipoloxía. Factores de risco. O proceso de intervención ante o maltrato infantil. Prevención, detección e tratamento social. Inadaptación social e conduta delituosa na adolescencia. Protocolo de actuación ante o maltrato infantil. Problemática do menor institucionalizado. Medidas de protección de menores. Políticas europeas: investimento en infancia e garantía infantil.
 40. TEMA 40.- Intervención social e intervención familiar. Intervención social con familias e grupos. Enfoques e correntes actuais da intervención familiar. Intervención grupal.
 41. TEMA 41.- Intervención coas mulleres en situación de vulnerabilidade. Violencia de xénero e violencia doméstica definición. Políticas de igualdade en Galicia: recursos, organización administrativa.
 42. TEMA 42.- Intervención social e discapacidade: discapacidade física, psíquica e sensorial. Os dereitos das persoas con discapacidade recollidos na convención internacional das persoas con discapacidade. Do modelo de negación ao modelo social de intervención coa discapacidade. Necesidades e recursos: centros e servizos especializados, axuda no fogar, axudas e subvencións. O papel do persoal técnico de servizos sociais na acción integradora: integración laboral, educativa, de ocio e tempo libre.
 43. TEMA 43.- Intervención social coas persoas maiores. Aspectos sociais do envellecemento. Necesidades sociais e recursos. Recursos e equipamentos. Servizos de apoio, axuda no fogar. Dereitos das persoas maiores. Tipoloxía de maltrato nas persoas maiores; físico, psicolóxico, emocional. Datos demográficos e proxeccións da poboación en Galicia. O traballo social coas persoas maiores en institucións e na comunidade. Políticas europeas e internacionais: o envellecemento activo e saudable e os coidados a longo prazo das persoas en situación de dependencia.
 44. TEMA 44.- Intervención social e condutas delituosas; consumos tóxicos, ludopatía. As novas adicións Conceptos. Aspectos sociais das condutas aditivas Prevención, tratamento e rehabilitación social. Reinserción social. Servizos e recursos.
 45. TEMA 45.- Intervención social e inclusión social: Pobreza e exclusión social conceptos e diferenzas Grupos de poboación mais vulnerables. Inmigrantes e minorías étnicas. Características e necesidades sociais. Recursos. Servizos e prestacións. Aspectos demográficos da poboación xitana en Galicia. Problemática específica e medidas para la integración social.
 46. TEMA 46.- Intervención social e espazo sociosanitario. Concepto do espazo sociosanitario. Poboación destinataria de atención sociosanitaria. A coordinación sociosanitaria en Galicia.
 47. TEMA 47.- Modelos de intervención social. Modelo de intervención centrado na persoa. Modelo sistémico e ecolóxico. Modelo humanista, modelo cognitivo-conductual e psicodinámico.
 48. TEMA 48.- O terceiro sector da acción social. Organizacións non gobernamentais. Concepto. Tipos. Sistema de financiamento. Organización e coordinación coas distintas administracións. As entidades prestadoras de servizos sociais. O rexistro unificado de entidades prestadoras de servizos. sociais (RUEPSS).
Volver a la oposición
#iguru_soc_icon_wrap_6619bb553ce57 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb553ce57 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb553ce57 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb553ce57 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb553ce57 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb553d0b0 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb553d0b0 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb553d0b0 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb553d0b0 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb553d0b0 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb5545e34 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb5545e34 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb5545e34 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb5545e34 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb5545e34 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb5545f9c a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb5545f9c a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb5545f9c a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb5545f9c a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb5545f9c { display: inline-block; }#iguru_dlh_6619bb554a793 .dlh_subtitle {color: #0e598f;}@media only screen and (max-width: 1024px){ #iguru_spacer_6619bb556d584 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6619bb556d584 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 800px){ #iguru_spacer_6619bb556d584 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6619bb556d584 .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_6619bb556d584 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6619bb556d584 .spacing_size-mobile{ display: block; } }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb556e4d8 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb556e4d8 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb556e4d8 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb556e4d8 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6619bb556e4d8 { display: inline-block; }
Abrir chat
ℹ️ ¿En qué podemos ayudarte?
¡Hola! 👋🏻 ¿en qué podemos ayudarte?