Temario Trabajo Social SERGAS

¿Sabías que...

... para preparar una oposición no sólo necesitas los temas o el preparador?
Método Centro Estudio Oposiciones
33%
Preparación exclusiva de temas
33%
Profesionales docentes
33%

Por eso, en Centro Estudio Oposiciones tenemos un método propio, adaptado a categorías y Administraciones; en el que los temas, desarrollados exclusivamente por los profesionales docentes, forman parte del conjunto de la formación.

¡No te conformes con menos!

SERGAS (Servizo Galego de Saúde)

Temario Oposición Trabajo Social
SERGAS

Temario común

 1.  A Constitución española: principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección da saúde na constitución.
 2. Estatuto de autonomía de Galicia: estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta e o seu Presidente. A Administración pública galega.
 3. A Lei xeral de sanidade: fundamentos e características. Competencias das administracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.
 4. A Lei de saúde de Galicia: o Sistema público de saúde de Galicia. Competencias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde. A súa estrutura organizativa: disposicións que a regulan.
 5. O Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde: clasificación do persoal estatutario. Dereitos e deberes. Retribucións. Xornada de traballo. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.
 6. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde: réxime de provisión e selección de prazas.
 7. Normativa vixente sobre protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais: disposicións xerais; principios de protección de datos; dereitos das persoas. A Lei galega 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes.
 8. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II, III e V. Principais riscos e medidas de prevención nas IISS. Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Lexislación sobre igualdade de mulleres e homes: a súa aplicación nos distintos ámbitos da función pública.

Temario específico

 1. Os servizos sociais na Constitución española e no Estatuto de autonomía de Galicia. A Lei 13/2008, do 13 de decembro, de servizos sociais de Galicia.
 2.  A Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia.
 3. Política social e benestar social. Estado de benestar, servizos sociais e recursos sociais. O estado de benestar na Unión Europea.
 4. Diversidade funcional e dependencia. Conceptos. A Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia. Normativa estatal e autonómica de desenvolvemento: Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema de autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes. Orde do 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010.
 5. Concepto de saúde e a súa evolución. O continuo saúde e enfermidade. Declaración de Alma-Ata. Declaración de Iacarta sobre promoción da saúde. Determinantes de saúde e desigualdades sociais. Novas necesidades sociais sanitarias. Os obxectivos europeos de saúde para o século XXI.
 6. Asistencia sanitaria: obxecto e feitos causantes. Limitacións da universalidade. Tarxeta AA, carteira de servizos do sistema sanitario. Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos comúns do Sistema nacional desaúde e o proc edemento para a súa actualización: preámbulo. Impacto na accesibilidade ao sistema dos grupos máis vulnerables.
 7. Os principios básicos da relación asistencial: dereitos de información sanitaria, confidencialidade, intimidade, consentimento e o respecto da autonomía. A Lei 41/2002, básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia de información e documentación clínica.
 8. Calidade no Sistema nacional de saúde. Dimensións de calidade: científicotécnica, efectividade, eficiencia, accesibilidade e satisfacción das persoas usuarias. Métodos de avaliación da calidade. A mellora continua. Programas de calidade: deseño e implantación. Normativa ISO.
 9. Metodoloxía da investigación: cuantitativa, cualitativa e mixta. IAP (investigación-acción-participación). Estudos descritivos e analíticos. Estudos de procesos e resultados. Estrutura metodolóxica dun traballo científico. Fontes de datos. Referencias bibliográficas.
 10. A Atención Primaria de Saúde. Concepto e funcións. Promoción da saúde e prevención da enfermidade. O traballo social sanitario en Atención Primaria de Saúde: competencias e funcións. A visita domiciliaria: características e tipos. Coordinación co equipo, cos servizos sociais e con traballo social sanitario dos diferentes dispositivos do sistema.
 11. Traballo social hospitalario. Estrutura orgánica e servizos de traballo social. Competencias e ámbitos de intervención do traballo social sanitario. Traballo por programas, plans de intervención social sanitaria, coordinación interprofesional (intra e extrahospitalaria), planificación da alta e derivación ou continuidade asistencial. Hospitalización domiciliaria: características, funcións e obxectivos.
 12. A saúde mental en Galicia: regulación e organización. Principais características diagnósticas. Influencia dos factores psicosociais na saúde mental.
 13. A rehabilitación das persoas con enfermidade mental e a mellora da calidade de vida. A reinserción laboral e social. Prevención do estigma. Programas de saúde mental comunitaria.
 14. Plan de saúde mental de Galicia 2020-2024: misión e valores. Obxectivos, eixes de acción e proxectos. Programas sociosanitarios en saúde mental dirixidos ás persoas con trastorno mental. Plan de prevención de suicidio en Galicia: principais liñas estratéxicas.
 15. Saúde mental infantoxuvenil. Principais trastornos e riscos de saúde mental. Trastornos neuropsicolóxicos: TDAH e TEA. Prevención de condutas adictivas (drogas, tecnoloxía, trastornos da alimentación e outros).
 16. Hábitos adictivos. Novas adiccións. Factores psicosociais. Prevención, tratamento, rehabilitación e reinserción. Intervención do traballo social sanitario nos distintos programas.
 17. Saúde Pública: programas e liñas de acción. Enfermidades infectocontaxiosas e impacto psicosocial. Programa galego de prevención e control da tuberculose. Aspectos psicosociais. Papel do traballo social na prevención, tratamento e rehabilitación. Plan de intervención ante a emerxencia COVID-19.
 18. As asociacións de persoas doentes e familiares: dano cerebral, alzhéimer, enfermidades raras, oncolóxicas. A responsabilidade social corporativa (RSC) e a humanización no sistema sanitario. O traballo social ante este ámbito de traballo.
 19. Persoas coidadoras: perfil e tipoloxía de coidados. Impacto do coidado e riscos: maltrato á persoa doente, neglixencia en relación co coidado, maltrato á persoa coidadora, sobrecarga e/ou claudicación familiar. A figura do/a coidador/a como obxecto de atención do traballo social sanitario.
 20. Aproximación conceptual do traballo social. Definición internacional de traballo social (FITS, 2014). As teorías de influencia no traballo social. Relación teoría e práctica. Os catro paradigmas básicos segundo Howe: estruturalismo, humanismo, funcionalismo e interpretativismo.
 21. Concepto e modelos de intervención en traballo social: psicodinámico, modif icación de conduta, intervención en crise, centrado na tarefa, centrado na persoa, xestión de casos, sistémico e crítico radical.
 22. Ética, valores e método deliberativo en traballo social sanitario. O código deontolóxico do traballo social: principios básicos e xerais e ámbito de aplicación. Relación cos/ coas usuarios/as, profesionais e institucións. Integración e autodeterminación das persoas usuarias no proceso de intervención. O segredo profesional.
 23. Traballo social sanitario. Orixe e evolución. Carteira de servizos. Servizos integrados de traballo social. Xestión dos servizos de traballo social sanitario.
 24. O proceso metodolóxico en traballo social. Estudo-investigación, diagnóstico, planificación, execución e avaliación. Interrelación das fases e unidade do proceso. A planificación en traballo social: plan, programa e proxectos sociais sanitarios.
 25. Modelos de xestión social sanitaria: o modelo de atención centrado na persoa (ACP). A xestión por complexidade social sanitaria. A introdución da perspectiva de xénero. A xestión por procesos asistenciais integrados. A coordinación sociosanitaria e o traballo social en rede.
 26. As técnicas para o traballo. A entrevista como relación terapéutica, como técnica e como proceso. Fases da entrevista e elementos que interfiren. A supervisión na entrevista. A importancia da supervisión na práctica clínica.
 27. Sistemas de información en traballo social sanitario e soportes documentais específicos. Os cambios producidos polas novas tecnoloxías. Historia social, informe social e informe social unificado (ISU): definición e obxectivos. Escalas de medición (Barthel, Lawton, Gijón, Zarit).
 28. O traballo en equipo de saúde. Técnicas de traballo en equipo. Conceptos básicos: interprofesionalidade, multidisciplinariedade, interdisciplinariedade e transdisciplinariedade. A atención integral e integrada. A importancia da formación interdisciplinar e docencia a diferentes colectivos profesionais.
 29. O traballo social individualizado. Evolución histórica da intervención individual. Natureza, filosofía, valores e principios. Principais modelos na intervención individual. Diagnóstico. Deseño da intervención. Técnicas fundamentais.
 30. O traballo social familiar. A familia: concepto e tipos. Os novos tipos de familia. Familia e crise. A familia multiproblema. O enfoque sistémico na intervención con familias: conceptos claves. A estrutura familiar. Os ciclos vitais. Características da entrevista sistémica. O proceso de axuda.
 31. O apoio social como protección da saúde. Impacto da falta de rede social na saúde. Funcións da rede social. A participación social e comunitaria como activo de saúde. O papel do voluntariado na saúde.
 32. Traballo social de grupo en saúde. Tipos de grupos. Elementos estruturais do grupo. Etapas da vida do grupo. Liderado-comunicación-conflito e negociación no grupo. As dinámicas de traballo no grupo. Obxectivos e papel do traballo social como dinamizador do grupo.
 33. A atención en situacións de emerxencias sociais. Concepto e tipos de emerxencias. A xestión da crise e do impacto social do proceso. Apoio psicosocial ás vítimas e coordinación de entidades e recursos comunitarios. A atención a situacións de urxencia: o traballo social sanitario no Servizo de Coidados Críticos e Servizo de Urxencias de Saúde.
 34. Traballo social comunitario no ámbito da saúde. Concepto. Modelos de intervención en traballo social comunitario. Fases metodolóxicas: análise da comunidade, diagnóstico participativo, elaboración do proxecto de intervención, negociación e implementación, avaliación continua e final. Iniciativas comunitarias de traballo en rede: mesas de coordinación, programas de intervención comunitaria, iniciativas de participación social.
 35. Atención sociosanitaria. Definición. Perfís e ámbitos de atención sociosanitaria. Os coidados sociosanitarios intermedios. O traballo social sanitario na coordinación sociosanitaria coas entidades comunitarias e organismos sociais.
 36. Enfermidade avanzada. Características. Os coidados paliativos en persoas adultas e en menores de idade. Lei 5/2015, de garantías e dereitos das persoas enfermas terminais.
 37. O proceso de dó. Factores, fases e etapas. Tipos. Intervención do traballo social no proceso de final de vida e dó.
 38. Pacientes pluripatolóxicos e Plan de atención á cronicidade. Intervención do traballo social sanitario na atención integral á cronicidade.
 39. O proceso de envellecemento saudable. Dereitos das persoas maiores e atención aos malos tratos. Papel do traballo social sanitario neste proceso.
 40. Planificación anticipada de decisións. Evolución e normativa. Documento de instrucións previas (DIP). Perspectiva ética, xurídica e asistencial. Modalidades e procedemento. Unidades habilitadas do Rexistro Galego (Regaip) e funcións do traballo social sanitario.
 41.  A toma de decisións. Información, autonomía e modificación da capacidade e protección da persoa. Tutela, curatela, autotutela. Procedementos xudiciais: comunicacións á Fiscalía e ao xulgado por situacións de desamparo e medidas cautelares de protección. Autorizacións de ingreso non voluntario e comunicacións de cambios na situación da capacidade.
 42. Movementos migratorios: a poboación migrante con necesidades de atención social e sanitaria. Papel da iniciativa social. O traballo social neste contorno.
 43. Pobreza e saúde. Concepto. Estratexia nacional de Prevención e loita contra a pobreza 2019/2023. Colectivos en situación de vulnerabilidade e de exclusión social. O senfogarismo. Intervención do traballo social sanitario con persoas en grave exclusión social.
 44. A saúde na infancia e adolescencia. Guía de saúde infantil: actividades preventivas e de promoción da saúde. Situacións de risco psicosocial.
 45. Programas de prevención e protección da infancia. Embarazo de risco e prevención do maltrato infantil. Protocolo ante a detección do risco de maltrato e desamparo. Adopción e acollemento.
 46. Atención temperá. Concepto. Protocolo de coordinación e derivación interinstitucional en atención temperá. Decreto 183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede galega de atención temperá. Intervención desde o traballo social sanitario.
 47. Atención á saúde da muller en situación de vulnerabilidade. A violencia de xénero. Concepto. Magnitude do problema e causas. Consecuencias da violencia machista para as mulleres e os seus fillos e fillas. Modelos que explican a permanencia da muller nas situacións de violencia. A entrevista de deteccion e valoración. Procedemento de intervención en saúde. O traballo social como axente na coordinación e mobilización de recursos.
 48. Normativa autonómica de prevención e tratamento da violencia de xénero. Lei galega 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Protocolos de actuación. Equipamentos, programas e recursos.
 49. Os centros de planificación familiar. A saúde e os dereitos sexuais e reprodutivos. Lei orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo. Estratexia nacional de saúde sexual e reprodutiva. Áreas de actuación de traballo social nos servizos de planificación familiar: maternidade-paternidade responsable, os métodos anticonceptivos, prevención das ETS, interrupción voluntaria do embarazo (IVE), atención ás orientacións e identidades sexuais e/ou expresións de xénero, educación sexual.
 50. Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.
Volver a la oposición >
#iguru_soc_icon_wrap_66697d47e0eca a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47e0eca a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47e0eca a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47e0eca a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47e0eca { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47e12fe a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47e12fe a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47e12fe a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47e12fe a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47e12fe { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47eeb27 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47eeb27 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47eeb27 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47eeb27 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47eeb27 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47eecb0 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47eecb0 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47eecb0 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47eecb0 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47eecb0 { display: inline-block; }#iguru_infobox_66697d47f0c04 .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_66697d47f0c04 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #0e598f; }#iguru_infobox_66697d47f0c04 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_66697d47f0c04 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_66697d47f0c04 .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_66697d47f0c04 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #0e598f; }#iguru_infobox_66697d47f0c04 .infobox_wrapper { background-color: #0e598f; }#iguru_infobox_66697d47f0c04:hover .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_66697d47f0c04 .infobox_wrapper { border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_66697d47f0c04 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_66697d47f0c04:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }@media only screen and (max-width: 1024px){ #iguru_spacer_66697d47f2bc7 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_66697d47f2bc7 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 800px){ #iguru_spacer_66697d47f2bc7 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_66697d47f2bc7 .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_66697d47f2bc7 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_66697d47f2bc7 .spacing_size-mobile{ display: block; } }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47f36f7 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47f36f7 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47f36f7 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47f36f7 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_66697d47f36f7 { display: inline-block; }
Abrir chat
ℹ️ ¿En qué podemos ayudarte?
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?