Temario Técnico Superior Imagen Diagnóstico SERGAS

¿Sabías que...

... para preparar una oposición no sólo necesitas los temas o el preparador?
Método Centro Estudio Oposiciones
33%
Preparación exclusiva de temas
33%
Profesionales docentes
33%

Por eso, en Centro Estudio Oposiciones tenemos un método propio, adaptado a categorías y Administraciones; en el que los temas, desarrollados exclusivamente por los profesionales docentes, forman parte del conjunto de la formación.

¡No te conformes con menos!

SERGAS (Servizo Galego de Saúde)

Temario Oposición Técnico Superior
Imagen para el Diagnóstico
(Radiodiagnóstico)
SERGAS

Parte I. Legislación

 1. A Constitución española: principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección da saúde na Constitución.
 2. Estatuto de autonomía de Galicia: estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta e o seu presidente. A Administración pública galega.
 3. A Lei xeral de sanidade: fundamentos e características. Competencias das administracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.
 4. A Lei de saúde de Galicia: o sistema público de saúde de Galicia. Competencias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde. A súa estrutura organizativa: disposicións que a regulan.
 5. O Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde: Clasificación do persoal estatutario. Dereitos e deberes. Retribucións. Xornada de traballo. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.
 6. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde: réxime de provisión e selección de prazas.
 7. Normativa vixente sobre protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais: disposicións xerais; principios de protección de datos; dereitos das persoas. A Lei galega 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes.
 8. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II, III e V. Principais riscos e medidas de prevención nas IISS. Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Lexislación sobre igualdade de mulleres e homes: a súa aplicación nos distintos ámbitos da función pública.

Parte II. Específico

 1. Servizo de radioloxía e medicina nuclear: estrutura, organización e funcións. Servizo de admisión, atención ao paciente e documentación clínica.
 2. Concepto de asepsia, antisepsia, esterilización e desinfección. Concepto de saúde e enfermidade. A infección hospitalaria: medidas preventivas no servizo de radioloxía e medicina nuclear.
 3.  Relación técnico especialista-paciente. Técnicas de comunicación e habilidades sociais. Problemática e atención de pacientes afectados de discapacidade física ou psíquica, pacientes senís e pacientes oncolóxicos. Técnicas de mobilización de pacientes.
 4. Programa de garantía de calidade no servizo de radioloxía e medicina nuclear. Control de calidade en aspectos clínicos. Control de calidade do equipamento. Programa de mantemento.
 5. Física das radiacións: conceptos e tipos de radiacións ionizantes. Interacción das radiacións ionizantes coa materia. Fontes e equipos xeradores de radiacións ionizantes utilizadas nas unidades de radioloxía e medicina nuclear. Magnitudes e unidades radiolóxicas.
 6. Detección e medida das radiacións: fundamentos. Detectores utilizados nas instalacións de radioloxía e medicina nuclear. Dosimetría ambiental e persoal.
 7. Radiobioloxía: radiosensibilidade, resposta celular sistémica e orgánica. Efectos xenéticos e somáticos da radiación.
 8. Protección radiolóxica: protección radiolóxica operacional. Regulamento da protección sanitaria fronte ás radiacións ionizantes.
 9. Equipamentos de diagnóstico por imaxe: radioloxía convencional intervencionista, tomografía computerizada, resonancia magnética e ultrasonografía. Principios de tomografía computerizada e resonancia magnética: fundamentos físicos, aplicacións e indicacións. Estudos e técnicas de exploración con TC e RMN. Ultrasonografía. Bases e fundamentos físicos. Ultrasonografía en 2, 3 e 4 dimensións. Vantaxes. Inconvenientes.
 10. Outras exploracións radiolóxicas: Ortopantomografía, dacriocistografía, sialografía, fistulografía, densitometría, linfografía, flebografía, anxioTAC, anxioRM.
 11. Equipamentos de medicina nuclear: gammacámara e tomografía de emisión de positróns (PET).
 12. Xestión de material radioactivo: recepción, almacenamento e manipulación. Xestión de residuos en radioloxía: clasificación, transporte, eliminación e tratamento. Segregación de residuos e envasado. Xestión de residuos radioactivos nas unidades de medicina nuclear.
 13. Contrastes radiolóxicos. Tipos. Indicacións. Precaucións xerais na súa utilización. Utilidade en TC e RM.
 14. Sistemas de imaxe na radioloxía convencional. Película radiográfica: revelado e fixado. Sistemas dixitais de imaxe.
 15. Radioloxía de urxencias, coidados intensivos e quirófanos. O paciente politraumatizado, o seu manexo e prioridades exploratorias.
 16. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración radiolóxica das extremidades e articulacións. Tipos de fracturas. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 17. Anatomía radiolóxica e técnica de exploración da columna e articulacións. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 18. Anatomía radiolóxica e técnica de exploración da rexión cranial. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 19. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración do tórax. Conceptos xerais sobre a patoloxía pulmonar. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 20. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración do aparello xenito-urinario. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 21. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración do abdome, con e sen medios de contraste. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 22. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración da mama. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 23. Radioloxía do sistema biliar. Colecistografía oral. Colaxiografía intravenosa. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 24. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración do tracto dixestivo superior. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 25. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración do tracto dixestivo inferior. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 26. Arteriografía, flebografía e anxiografía dixital: técnicas de exploración radiolóxica. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 27.  Anxiografía cerebral. Técnica radiolóxica. As súas contraindicacións.
 28. Radioloxía pediátrica. Estudo do/da prematuro/a e do/da lactante. Coidados e consideracións especiais. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 29. Técnicas radiolóxicas usadas para o estudo cardíaco. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 30. Primeros auxilios no servizo de radioloxía e medicina nuclear. Actuacións ante situacións de emerxencia: parada cardíaca, hemorraxias, reaccións alérxicas e responsabilidade do/da técnico en radioloxía.
 31. Nocións básicas de informática: concepto de procesador de textos, base de datos e correo electrónico. Intranet: concepto.
Volver a la oposición >
#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a0a54b a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a0a54b a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a0a54b a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a0a54b a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a0a54b { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a0a7e4 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a0a7e4 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a0a7e4 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a0a7e4 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a0a7e4 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a14307 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a14307 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a14307 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a14307 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a14307 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a14468 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a14468 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a14468 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a14468 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a14468 { display: inline-block; }#iguru_infobox_65e27d9a16a5c .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e27d9a16a5c .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #0e598f; }#iguru_infobox_65e27d9a16a5c .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e27d9a16a5c .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e27d9a16a5c .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e27d9a16a5c .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #0e598f; }#iguru_infobox_65e27d9a16a5c .infobox_wrapper { background-color: #0e598f; }#iguru_infobox_65e27d9a16a5c:hover .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_65e27d9a16a5c .infobox_wrapper { border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e27d9a16a5c .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e27d9a16a5c:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#blog_module_65e27d9a1c73e.blog-posts .blog-post_title, #blog_module_65e27d9a1c73e.blog-posts .blog-post_title a { font-size:20px; line-height:25px; font-weight:600; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a1eef4 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a1eef4 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a1eef4 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a1eef4 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_65e27d9a1eef4 { display: inline-block; }
Abrir chat
ℹ️ ¿En qué podemos ayudarte?
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?