¿Sabías que...

... para preparar una oposición no sólo necesitas los temas o el preparador?
Método Centro Estudio Oposiciones
33%
Preparación exclusiva de temas
33%
Profesionales docentes
33%

Por eso, en Centro Estudio Oposiciones tenemos un método propio, adaptado a categorías y Administraciones; en el que los temas, desarrollados exclusivamente por los profesionales docentes, forman parte del conjunto de la formación.

¡No te conformes con menos!

Prepárala de manera conjunta con Auxiliar de Enfermería para el SERGAS por el mismo precio

Xunta de Galicia
Temario Oposición Técnico Auxiliar de Enfermería (TCAE)

Temario común

 1. A Constitución española de 1978: títulos preliminar, I, II y VIII.
 2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I e II. Competencias: exclusivas, desenvolvemento lexislativo e execución.
 3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV e V.
 4. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I, II, IV e V e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo I.
 5. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I, III, IV e V.
 6. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar, título I: capítulos I e II.
 7. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar; capítulo V, sección 1ª, e capítulo VIII do título I e título II.
 8. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II e III

Temario específico

 1. Fundamentos da enfermaría. Ética e moral profesional. A enfermaría dentro do sistema sociosanitario.
 2. Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención as persoas en situación de dependencia (título preliminar e título I), Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia (título treliminar, título I e título II). Os servizos sociais da Comunidade Autónoma.
 3. Plan de atención individual e plan de coidados: definicións. Escalas de valoración funcional de actividades básicas e actividades instrumentais da vida diaria: índice de Barthel, índice de Katz e índice de Lawton.
 4. Coidados básicos de enfermaría. Pautas de hixiene ordinaria nos distintos tipos de pacientes. Baño. Coidados xerais: úlceras, dentadura, uñas. Control de esfínteres. Funcionamento intestinal. Diurese. Alimentación e hidratación do enfermo.
 5. A persoa con coidados paliativos: habilidades no seu coidado e na relación co paciente e os seus familiares. Recollida de mostras biolóxicas para análises (esputo, feces e ouriños). Transferencias na cama e formas de facer a cama. Clasificación de produtos de apoio.
 6. Xeriatría. Particularidades e coidados no paciente xeriátrico.
 7. O papel do auxiliar no coidado e manexo do enfermo con problemas de saúde mental. Trastornos da memoria. Demencias. Estados depresivos. Estados confusionais. O enfermo axitado. O enfermo delirante. O soño e os seus trastornos.
 8. Funcións e signos vitais. Primeiros auxilios. Trastornos que xeran invalidez motora, sensorial ou mixta de carácter transitorio ou definitivo.
 9. Técnicas básicas na nutrición: clasificación, hixiene e manipulación. Papel da auxiliar de enfermaría no manexo da medicación e suplementos nutricionais. Eliminacións do paciente: sondaxe, osteotomías e enemas.
 10. Habilidades para o coidado das persoas con enfermidade mental, déficits sensoriais e afectación cognitiva.
Volver a la oposición >
#iguru_soc_icon_wrap_62fb98393aabd a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb98393aabd a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb98393aabd a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb98393aabd a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb98393aabd { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb98393ad05 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb98393ad05 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb98393ad05 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb98393ad05 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb98393ad05 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb983943c63 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb983943c63 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb983943c63 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb983943c63 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb983943c63 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb983943dd2 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb983943dd2 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb983943dd2 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb983943dd2 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb983943dd2 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9839454d5 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9839454d5 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9839454d5 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9839454d5 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb9839454d5 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb98394563a a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb98394563a a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb98394563a a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb98394563a a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb98394563a { display: inline-block; }#iguru_infobox_62fb98394776f .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_62fb98394776f .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #0e598f; }#iguru_infobox_62fb98394776f .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_62fb98394776f .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_62fb98394776f .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_62fb98394776f .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #0e598f; }#iguru_infobox_62fb98394776f .infobox_wrapper { background-color: #0e598f; }#iguru_infobox_62fb98394776f:hover .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62fb98394776f .infobox_wrapper { border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_62fb98394776f .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_62fb98394776f:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_62fb9839485bb .infobox_title { color: #dd3333; }#iguru_infobox_62fb9839485bb .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #0e598f; }#iguru_dlh_62fb983948b24 .dlh_subtitle {color: #0e598f;}@media only screen and (max-width: 1024px){ #iguru_spacer_62fb983949e8b .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_62fb983949e8b .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 800px){ #iguru_spacer_62fb983949e8b .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_62fb983949e8b .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_62fb983949e8b .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_62fb983949e8b .spacing_size-mobile{ display: block; } }#iguru_soc_icon_wrap_62fb98394d150 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb98394d150 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb98394d150 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb98394d150 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_62fb98394d150 { display: inline-block; }
Abrir chat
ℹ️ ¿En qué podemos ayudarte?
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?