SERGAS (Servizo Galego de Saúde)
Temario Oposición Terapia Ocupacional

Temario común

 1. A Constitución española: principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección da saúde na constitución.
 2. Estatuto de autonomía de Galicia: estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta e o seu presidente. A Administración pública galega.
 3. A Lei xeral de sanidade: fundamentos e características. Competencias das administracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.
 4. A Lei de saúde de Galicia: o Sistema público de saúde de Galicia. Competencias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde. A súa estrutura organizativa: disposicións que a regulan.
 5. .O Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde: clasificación do persoal estatutario. Dereitos e deberes. Retribucións. Xornada de traballo. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.
 6. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde: réxime de provisión e selección de prazas.
 7. Normativa vixente sobre protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais: disposicións xerais; principios de protección de datos; dereitos das persoas. A Lei galega 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes.
 8. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II, III e V. Principais riscos e medidas de prevención nas IISS. Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Lexislación sobre igualdade de mulleres e homes: a súa aplicación nos distintos ámbitos da función pública.

Temario específico

 1. Asistencia sanitaria: obxecto e feitos causantes. Beneficiarios/as. Prestacións médicas e farmacéuticas. Modalidades da prestación médica. A participación dos/das beneficiarios/as no prezo dos medicamentos.
 2. Principios fundamentais da bioética: dilemas éticos. O segredo profesional: concepto e regulación xurídica. O consentimento informado. Os dereitos de información sanitaria, intimidade e o respecto da autonomía do/da paciente.
 3. Calidade no Sistema nacional de saúde: características da atención sanitaria. Dimensións de calidade: científico técnica, efectividade, eficiencia, accesibilidade e satisfacción do/da usuario/a. Avaliación de estrutura, proceso e resultados. Mellora continua da calidade. Métodos de avaliación da calidade: auditorías. Programas de calidade: deseño e implantación.
 4. Metodoloxía de investigación: técnicas cuantitativas e cualitativas. Estrutura metodolóxica dun traballo científico. Fontes de datos. Investigación básica: estudos de identificación e priorización de problemas. Investigación aplicada: estudos descritivos e analíticos dos diagnósticos utilizados, estudos de procesos e resultado.
 5. Epidemioloxía: concepto. O método epidemiolóxico. Enfermidades transmisibles de maior incidencia na poboación galega: tipos e características. Sistema nacional de vixilancia epidemiolóxica. Enfermidades de declaración obrigatoria.
 6. Demografía sanitaria: Indicadores demográficos e a súa utilidade para o traballo: natalidade, fecundidade, mortalidade, migracións, crecemento vexetativo.
 7. Saúde pública: concepto. Saúde e enfermidade: concepto. Indicadores de saúde por idade e sexo: morbilidade, mortalidade, letalidade e esperanza de vida. Principais problemas de saúde na poboación galega actual. Elementos de priorización: magnitude, trascendencia, vulnerabilidade e custo.
 8. Técnicas e habilidades de comunicación e relación interpersoal. Traballo en equipo. Entrevista clínica. Concepto e características. Identificación de necesidades de apoio emocional e psicolóxico ao/á paciente, coidador/a principal e familia.
 9. Xestión e planificación de servizos sanitarios: concepto. Produto sanitario: concepto. Carteira de servizos: concepto.
 10. Nocións básicas de informática: concepto de procesador de textos, base de datos e correo electrónico. Intranet: concepto.
 11. Definición de terapia ocupacional. O desenvolvemento da terapia ocupacional en España. Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras de Galicia.
 12. Bases conceptuais de terapia ocupacional: conceptos básicos, paradigma de terapia ocupacional.
 13. Marcos de referencia primarios: fisiolóxico, psicolóxico e humanista.
 14. Marcos de referencia aplicados na disfunción física: biomecánico, neurodesenvolvemento, cognitivo-perceptivo. Marcos de referencia aplicados na disfunción psicosocial: condutual, cognitivo-condutual, psicodinámico e humanista.
 15. Modelos propios de terapia ocupacional: MOHO, modelo canadense do desempeño ocupacional, modelo de discapacidade de Allen, modelo do funcionamento ocupacional de Trombly. Outros modelos en desenvolvemento: Reed&Sanderson; Reilly, M.
 16. Concepto de ocupación. Diferenzas entre ocupación, actividade e tarefa.
 17. Rol, competencias e funcións do/da terapeuta ocupacional no equipo interdisciplinar nos diferentes ámbitos de intervención.
 18. Avaliación en terapia ocupacional. Diferenzas entre avaliación e valoración. Avaliación inicial, durante e ao remate do tratamento.
 19. Abordaxes de intervención en terapia ocupacional: promoción da saúde, restauración, mantemento, modificación e prevención da discapacidade. Educación para a saúde individual, grupal e comunitaria en terapia ocupacional: concepto, metodoloxía e técnicas didácticas.
 20. Análise da actividade. Modelos para a análise da actividade. A graduación da actividade.
 21. Actividades da vida diaria: definición e clasificación. Relación coa terapia ocupacional. Instrumentos estandarizados para a súa valoración.
 22. Actividades produtivas en terapia ocupacional.
 23. Ocio en terapia ocupacional.
 24. A Rede de servizos de saúde mental en Galicia. Os dispositivos asistenciais en atención primaria, especializada e sociosanitaria: coordinación, descrición e función. Modelos de rehabilitación psiquiátrica.
 25. Intervención en terapia ocupacional nas patoloxías de saúde mental máis frecuentes: esquizofrenia e outros trastornos psicóticos, trastornos da conduta alimentaria, trastornos do estado de ánimo, trastornos relacionados con substancias.
 26. Fisiopatoloxía do envellecemento: envellecemento fisiolóxico e patolóxico. Valoración xeriátrica integral: papel do/da terapeuta ocupacional.
 27. Intervención da terapia ocupacional nas síndromes xeriátricas de maior incidencia: deterioración funcional, inmobilismo, caídas, incontinencia urinaria e demencia.
 28. Intervención da terapia ocupacional nas persoas afectadas por lesións medulares.
 29. Intervención da terapia ocupacional nas persoas afectadas de accidentes cerebrovasculares e traumatismos cranioencefálicos.
 30. Intervención da terapia ocupacional nas persoas afectadas de esclerose múltiple, párkinson, enfermidade de motoneurona.
 31. Intervención da terapia ocupacional na enfermidade cardíaca e respiratoria.
 32. Intervención da terapia ocupacional na patoloxía de orixe reumatolóxica, osteo-articular e de partes brandas.
 33. Terapia ocupacional na amputación e substitución protésica.
 34. Terapia ocupacional en oncoloxía. Intervención da terapia ocupacional en pacientes terminais.
 35. Intervención da terapia ocupacional en perdas sensoriais: visuais e auditivas. Sistema de comunicación aumentativa e alternativa.
 36. Intervención da terapia ocupacional na parálise cerebral infantil e na espiña bífida. O xogo como ocupación no/a neno/a.
 37. Intervención da terapia ocupacional nas distrofias musculares, malformacións conxénitas e parálise braquial obstétrica nas unidades de atención temperá.
 38. Órteses: concepto, clasificación, funcións e mecanismos de acción.
 39. Próteses: concepto, clasificación, funcións e mecanismos de acción.
 40. Concepto de adaptacións e axudas técnicas. Criterios de selección. Axudas técnicas para o coidado persoal, alimentación, fogar, ocio e tempo libre, material escolar e informático.
 41. Axudas técnicas para a mobilidade e o transporte. Clasificación, funcións e criterios de selección.
 42. Avaliación ambiental. Intervención da terapia ocupacional na adaptación ambiental. Dispositivos de control do medio.
Volver a la oposición >
#iguru_soc_icon_wrap_633a189829053 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a189829053 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a189829053 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a189829053 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a189829053 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1898293a7 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1898293a7 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1898293a7 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1898293a7 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1898293a7 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_633a18982e07e a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a18982e07e a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a18982e07e a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a18982e07e a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a18982e07e { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_633a18982e1f0 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a18982e1f0 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a18982e1f0 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a18982e1f0 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a18982e1f0 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_633a18982f7f2 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a18982f7f2 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a18982f7f2 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a18982f7f2 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a18982f7f2 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_633a18982f952 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a18982f952 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a18982f952 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a18982f952 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a18982f952 { display: inline-block; }#iguru_dlh_633a189831505 .dlh_subtitle {color: #0e598f;}@media only screen and (max-width: 1024px){ #iguru_spacer_633a189832666 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_633a189832666 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 800px){ #iguru_spacer_633a189832666 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_633a189832666 .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_633a189832666 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_633a189832666 .spacing_size-mobile{ display: block; } }#iguru_soc_icon_wrap_633a1898357c2 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1898357c2 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1898357c2 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1898357c2 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1898357c2 { display: inline-block; }
Abrir chat
ℹ️ ¿En qué podemos ayudarte?
¡Hola! 👋🏻 ¿en qué podemos ayudarte?