Temario Terapia Ocupacional SERGAS

Líderes en la preparación de oposiciones de Terapia Ocupacional
(funcionarios y personal estatutario)

Nuestros alumnos consiguen los primeros puestos ¿Únete a ellos!

¿Sabías que...

... para preparar una oposición no sólo necesitas los temas o el preparador?
Método Centro Estudio Oposiciones
33%
Preparación exclusiva de temas
33%
Profesionales docentes
33%

Por eso, en Centro Estudio Oposiciones tenemos un método propio, adaptado a categorías y Administraciones; en el que los temas, desarrollados exclusivamente por los profesionales docentes, forman parte del conjunto de la formación.

¡No te conformes con menos!

SERGAS (Servizo Galego de Sáude)

Temario Oposición Terapia Ocupacional
SERGAS

Temario común

 1. A Constitución española: principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección da saúde na constitución.
 2. Estatuto de autonomía de Galicia: estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta e o seu presidente. A Administración pública galega.
 3. A Lei xeral de sanidade: fundamentos e características. Competencias das administracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.
 4. A Lei de saúde de Galicia: o Sistema público de saúde de Galicia. Competencias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde. A súa estrutura organizativa: disposicións que a regulan.
 5. .O Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde: clasificación do persoal estatutario. Dereitos e deberes. Retribucións. Xornada de traballo. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.
 6. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde: réxime de provisión e selección de prazas.
 7. Normativa vixente sobre protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais: disposicións xerais; principios de protección de datos; dereitos das persoas. A Lei galega 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes.
 8. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II, III e V. Principais riscos e medidas de prevención nas IISS. Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Lexislación sobre igualdade de mulleres e homes: a súa aplicación nos distintos ámbitos da función pública.

Temario específico

 1. Asistencia sanitaria: obxecto e feitos causantes. Beneficiarios/as. Prestacións médicas e farmacéuticas. Modalidades da prestación médica. A participación dos/das beneficiarios/as no prezo dos medicamentos.
 2. Principios fundamentais da bioética: dilemas éticos. O segredo profesional: concepto e regulación xurídica. O consentimento informado. Os dereitos de información sanitaria, intimidade e o respecto da autonomía do/da paciente.
 3. Calidade no Sistema nacional de saúde: características da atención sanitaria. Dimensións de calidade: científico técnica, efectividade, eficiencia, accesibilidade e satisfacción do/da usuario/a. Avaliación de estrutura, proceso e resultados. Mellora continua da calidade. Métodos de avaliación da calidade: auditorías. Programas de calidade: deseño e implantación.
 4. Metodoloxía de investigación: técnicas cuantitativas e cualitativas. Estrutura metodolóxica dun traballo científico. Fontes de datos. Investigación básica: estudos de identificación e priorización de problemas. Investigación aplicada: estudos descritivos e analíticos dos diagnósticos utilizados, estudos de procesos e resultado.
 5. Epidemioloxía: concepto. O método epidemiolóxico. Enfermidades transmisibles de maior incidencia na poboación galega: tipos e características. Sistema nacional de vixilancia epidemiolóxica. Enfermidades de declaración obrigatoria.
 6. Demografía sanitaria: Indicadores demográficos e a súa utilidade para o traballo: natalidade, fecundidade, mortalidade, migracións, crecemento vexetativo.
 7. Saúde pública: concepto. Saúde e enfermidade: concepto. Indicadores de saúde por idade e sexo: morbilidade, mortalidade, letalidade e esperanza de vida. Principais problemas de saúde na poboación galega actual. Elementos de priorización: magnitude, trascendencia, vulnerabilidade e custo.
 8. Técnicas e habilidades de comunicación e relación interpersoal. Traballo en equipo. Entrevista clínica. Concepto e características. Identificación de necesidades de apoio emocional e psicolóxico ao/á paciente, coidador/a principal e familia.
 9. Xestión e planificación de servizos sanitarios: concepto. Produto sanitario: concepto. Carteira de servizos: concepto.
 10. Nocións básicas de informática: concepto de procesador de textos, base de datos e correo electrónico. Intranet: concepto.
 11. Definición de terapia ocupacional. O desenvolvemento da terapia ocupacional en España. Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras de Galicia.
 12. Bases conceptuais de terapia ocupacional: conceptos básicos, paradigma de terapia ocupacional.
 13. Marcos de referencia primarios: fisiolóxico, psicolóxico e humanista.
 14. Marcos de referencia aplicados na disfunción física: biomecánico, neurodesenvolvemento, cognitivo-perceptivo. Marcos de referencia aplicados na disfunción psicosocial: condutual, cognitivo-condutual, psicodinámico e humanista.
 15. Modelos propios de terapia ocupacional: MOHO, modelo canadense do desempeño ocupacional, modelo de discapacidade de Allen, modelo do funcionamento ocupacional de Trombly. Outros modelos en desenvolvemento: Reed&Sanderson; Reilly, M.
 16. Concepto de ocupación. Diferenzas entre ocupación, actividade e tarefa.
 17. Rol, competencias e funcións do/da terapeuta ocupacional no equipo interdisciplinar nos diferentes ámbitos de intervención.
 18. Avaliación en terapia ocupacional. Diferenzas entre avaliación e valoración. Avaliación inicial, durante e ao remate do tratamento.
 19. Abordaxes de intervención en terapia ocupacional: promoción da saúde, restauración, mantemento, modificación e prevención da discapacidade. Educación para a saúde individual, grupal e comunitaria en terapia ocupacional: concepto, metodoloxía e técnicas didácticas.
 20. Análise da actividade. Modelos para a análise da actividade. A graduación da actividade.
 21. Actividades da vida diaria: definición e clasificación. Relación coa terapia ocupacional. Instrumentos estandarizados para a súa valoración.
 22. Actividades produtivas en terapia ocupacional.
 23. Ocio en terapia ocupacional.
 24. A Rede de servizos de saúde mental en Galicia. Os dispositivos asistenciais en atención primaria, especializada e sociosanitaria: coordinación, descrición e función. Modelos de rehabilitación psiquiátrica.
 25. Intervención en terapia ocupacional nas patoloxías de saúde mental máis frecuentes: esquizofrenia e outros trastornos psicóticos, trastornos da conduta alimentaria, trastornos do estado de ánimo, trastornos relacionados con substancias.
 26. Fisiopatoloxía do envellecemento: envellecemento fisiolóxico e patolóxico. Valoración xeriátrica integral: papel do/da terapeuta ocupacional.
 27. Intervención da terapia ocupacional nas síndromes xeriátricas de maior incidencia: deterioración funcional, inmobilismo, caídas, incontinencia urinaria e demencia.
 28. Intervención da terapia ocupacional nas persoas afectadas por lesións medulares.
 29. Intervención da terapia ocupacional nas persoas afectadas de accidentes cerebrovasculares e traumatismos cranioencefálicos.
 30. Intervención da terapia ocupacional nas persoas afectadas de esclerose múltiple, párkinson, enfermidade de motoneurona.
 31. Intervención da terapia ocupacional na enfermidade cardíaca e respiratoria.
 32. Intervención da terapia ocupacional na patoloxía de orixe reumatolóxica, osteo-articular e de partes brandas.
 33. Terapia ocupacional na amputación e substitución protésica.
 34. Terapia ocupacional en oncoloxía. Intervención da terapia ocupacional en pacientes terminais.
 35. Intervención da terapia ocupacional en perdas sensoriais: visuais e auditivas. Sistema de comunicación aumentativa e alternativa.
 36. Intervención da terapia ocupacional na parálise cerebral infantil e na espiña bífida. O xogo como ocupación no/a neno/a.
 37. Intervención da terapia ocupacional nas distrofias musculares, malformacións conxénitas e parálise braquial obstétrica nas unidades de atención temperá.
 38. Órteses: concepto, clasificación, funcións e mecanismos de acción.
 39. Próteses: concepto, clasificación, funcións e mecanismos de acción.
 40. Concepto de adaptacións e axudas técnicas. Criterios de selección. Axudas técnicas para o coidado persoal, alimentación, fogar, ocio e tempo libre, material escolar e informático.
 41. Axudas técnicas para a mobilidade e o transporte. Clasificación, funcións e criterios de selección.
 42. Avaliación ambiental. Intervención da terapia ocupacional na adaptación ambiental. Dispositivos de control do medio.
Volver a la oposición >
#iguru_soc_icon_wrap_6696a21733664 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a21733664 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a21733664 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a21733664 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a21733664 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a21733873 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a21733873 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a21733873 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a21733873 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a21733873 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a2173b20f a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a2173b20f a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a2173b20f a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a2173b20f a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a2173b20f { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a2173b373 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a2173b373 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a2173b373 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a2173b373 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a2173b373 { display: inline-block; }#iguru_infobox_6696a2173d92f .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6696a2173d92f .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #0e598f; }#iguru_infobox_6696a2173d92f .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6696a2173d92f .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6696a2173d92f .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6696a2173d92f .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #0e598f; }#iguru_infobox_6696a2173d92f .infobox_wrapper { background-color: #0e598f; }#iguru_infobox_6696a2173d92f:hover .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6696a2173d92f .infobox_wrapper { border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6696a2173d92f .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6696a2173d92f:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }@media only screen and (max-width: 1024px){ #iguru_spacer_6696a2173fb4b .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6696a2173fb4b .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 800px){ #iguru_spacer_6696a2173fb4b .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6696a2173fb4b .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_6696a2173fb4b .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6696a2173fb4b .spacing_size-mobile{ display: block; } }#blog_module_6696a21743e3e.blog-posts .blog-post_title, #blog_module_6696a21743e3e.blog-posts .blog-post_title a { font-size:20px; line-height:25px; font-weight:600; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a21746e37 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a21746e37 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a21746e37 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a21746e37 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6696a21746e37 { display: inline-block; }
Abrir chat
ℹ️ ¿En qué podemos ayudarte?
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?